PROJEKT TAKA SZANSA

Projekt: TAKA SZANSA! realizowany jest w partnerstwie z firmą Battre Małgorzata Kaczmarek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla poddziałania: 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Celem projektu jest wzrost potencjału zawodowego do podjęcia i utrzymania zatrudnienia wśród 144 uczestników.

Projekt kierowany jest do osób bez zatrudnienia, które spełniają łącznie poniższe warunki:

w tym zwłaszcza do:

ŁĄCZNIE: 144 osób

Wsparcie oferowane w ramach projektu zawiera działania:

"Koszyk ofert szkoleniowych":

  1. Szkolenia/kursy przygotowujące do egz. certyfikowanych i podnoszące kwalifikacje/umiejętności zawodowe.
  2. Szkolenia/kursy IT (np. ECDL, CAD).
  3. Szkolenia/kursy umiejętności "miękkich" (np. komunikacja, autoprezentacja).

Każdy uczestnik projektu wybierze szkolenie z koszyka 1 lub 2, dodatkowo ok. 70 uczestników całego projektu skorzysta z koszyka 3 jako uzupełnienie kompetencji „miękkich”